Kumar ve ölüm yahut ABDde hukuk ve adalet DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ

Kumar ve ölüm yahut ABDde hukuk ve adalet DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ

ABD’nin ülke içinde bir yabancı uyruklu şahsı suç işlemesi halinde yargılama yetkisi tartışılamaz. Ancak ABD vatandaşı olmayan, ABD topraklarında (elçilik ve üsler dahil) suç işlemeyen bir yabancı uyruklunun bazı gerekçelerle ABD yetkili makamlarınca tutuklanıp yargılanması, yargılanan yabancı uyruklu şahsın ülkesinin hükümranlık hakkının ihlalidir. Bunun anlamı, ben güçlüyüm o halde haklıyım, istediğimi istediğim yerden alırım, yargılarım, infaz ederim! Bu oldu bittiye uluslararası hukukta, diplomaside ne isim verildiğini herkes bilmektedir. İnternet sitemizi kullanmanız dolayısıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat kapsamında birtakım verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamına dahil başkaca işlemlerin detayı ve amacı hakkında, veri sorumlusu olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Trafik para cezasına karşı itiraz yeri Sulh Ceza Hâkimliği olup itiraz süresi 15 gündür. Trafik para cezasına karşı itiraz süresi, polisin sürücüyü durdurarak kişinin yüzüne karşı yazdığı cezalarda, cezanın yazıldığı tarihten itibaren başlar. EDS gibi sistemler kullanılarak plakaya yazılan, yani sürücünün gıyabındaki cezalarda ise, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Yönetim Kurulu, üyeye verilen 10 günlük savunma süresinin geçmesinden sonra resen veya ivedilikle ve herhalde ihbar, şikayet veya istek tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde disiplin soruşturması açılarak üyenin Onur Kuruluna sevk edilmesi hakkında bir karar vermeye mecburdur. I) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

  • H. Atilla, savunmasında belgeleriyle Uluslararası Bankacılık ve finans yönünden yasadışılık olmadığını inandırıcı tarzda açıklamış ve belgelendirmiştir.
  • OTONET, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
  • Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

Bu durumda kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idareye başvuru hakkı bulunmakla birlikte idareye başvuru yapmak dava açmak için bir ön koşul niteliğinde değildir. İtiraz yoluna başvurmadan kararın tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde idari işlemin iptali davası açılabilir. Son olarak, akaryakıt ve/veya oto gaz istasyonları, enerji santralleri ve fabrikalar, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessesler sınıfında yer alır. Bu işletmelerdeki denetimlerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin düzenlemeler dikkate alınır. Keza, genel güvenlik, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeler de denetimde esas alınan diğer kriterlerdir. Ayrıca çimento fabrikası, elektrik santrali gibi birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde “sorumlu müdür” çalıştırılması zorunludur. Aksi durumda, bu eksikliğin giderilmesi için uygun bir süre verilir.

İnternetten içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi; ihlalin konusu olan haber, makale, video, resim, fotoğraf ve diğer görsellerin kaldırılması, ilgili web sitesine internet üzerinden erişimin kısıtlanması gibi temel hak ve özgürlükleri doğrudan ilgilendiren bir talep olduğundan bir bilişim avukatı vasıtasıyla yasal yollara başvurulmasında yarar vardır. Başvuruyu yapan ve bugüne kadar pek çok estetik cerrahi operasyon yapan doktorun, özel muayenehanesinde serbest olarak gösterdiği faaliyet, kamusal birfaaliyettir. Dolayısıyla başvuranın devlet tarafından izne ve ruhsata tabi bu faaliyetlerinin kamu hizmeti olduğu, kendisinin de kamu görevlisi olduğu tartışmasızdır.Başvuranın erişime engellenmesini istediği “” adlı internet bahsegel, genellikle kadınlarla ilgili paylaşımların yapıldığı bir forum sitesidir. Başvuranın kişilikhaklarının ihlal edildiğini iddia ettiği forumdaki yazılar, başvuran doktorun “labioplasti” adlı cerrahi operasyonu üzerlerinde gerçekleştirdiği hastaların, başlarındangeçenleri, çektikleri acıyı, ayrıca doktorun kendilerine bu operasyon sırasında gösterdiği tavır ve davranışları dile getirdikleri paylaşımlardan oluşmaktadır. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘na (BTK) bizzat kendileri veya avukatları vasıtasıyla doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Sulh Ceza Hakimliği, kişilik haklarının ihlali nedeniyle başvuruyu en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir.

Bu derste incelenecek makroekonomi başlıkları şunlardır; ulusal gelir, işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme. Şirketlerce tutulan uhasebe ve bilanço kayıtlarının hukuki düzenlemesi. Bu derste kişilerarası iletişim, iletişim süreçleri, sözlü, sözsüz iletişim(beden dili), iletişim engelleri, empati, duygusal zeka ve iletişim, kişilerarası çatışma ve çatışma çözme  konuları üzerinde durulacaktır. Yaratıcı düşünme, okuduğunu anlama, problem çözme, kendini ifade, hukuki sorunu kavrama, hukuki sorunda kullanılacak mevzuatı yorumlama, hukuki sorun ve mevzuat arasında illiyet bağı kurma, araştırmaktan ve öğrenmekten keyif almak, sebep sonuç illiyet bağı nedensellik kavramlarını kurarak sonuca ulaşma. Suçlu davranışının bireysel nedenleri, suçun engellenmesi ve cezanın etkililiği. Konuya ilişkin olarak maddi manevi tazminat talepleri ile ilgili “İdari Yargıda Manevi Tazminat Talebi ve Talebin Artırılması” ve “İdari İşlemin İptali Davası Sonrası Açılacak Tazminat (Tam Yargı) Davası” başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Yargı örgütü dersinde, yargı işlevi ve mahkeme kavramları, yargı çeşitleri ve kuruluş, görev ve işleyişleri itibariyle yetkili yargı yerleri, yargılamaya egemen olan ilkeler, yargı görevlileri, tahkim ve hakem mahkemeleri ile icra ve iflas teşkilatı ele alınıp incelenmektedir. Öğrencilerin yargı çeşitlerini, bunlar arasındaki farkları öğrenmesini sağlamak temel amaçtır. Bir uyuşmazlığın hangi merciinde çözümleneceği bilgisi verilmeye ve yargılama ilkelerinin benimsenmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca, işletmedeki ilgili kişilerin, bu şartlara ilişkin gerçeğe aykırı veya yalan beyanda bulunmaları halinde, haklarında kanuni işlem başlatılabilir. İşyerlerinin faaliyette bulunabilmesi için mevzuatta belirtilen şartlara ve iş alanına ilişkin ruhsata sahip olması gerekmektedir. İşyerinin sağlaması gereken bu şartlar ve ruhsat alınmasına ilişkin kurallar, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İşyeri açmak ve faaliyetlerini sürdürmek isteyen işletmeler, tüm kriterleri eksiksiz sağlamak zorundadır. Aranan kriterlerin tamamını eksiksiz şekilde sağlanmaksızın yapılan başvurularda işyeri ruhsat talebi reddedilebilecektir. Diğer taraftan, hali hazırda çalışmakta olan bir işyerinde, sonradan mevzuata aykırılıklar tespit edilirse, idare tarafından belirli bir süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir.

Bu süreçte, hukuki terimler/kavramlar, argümanların geçerliliği, vargıların doğruluğu ve adalet/adaletsizlikler önemli odaklar olarak belirmektedir. İşte, bu konular üzerine hukuk felsefesi okulların düşünceleri üzerinden şekillenen bu derste, hukuka özgü “adalet”, “ahlak”, “geçerlik”, “yarar”, “işlev”, “menfaat” “amaç”, “kural”, “yorum”, “gerekçeli karar” gibi terim ve kavramlar işlenmektedir. İşte felsefenin bu işlevi doğrultusunda hukuka içkin olgu ve kavramların değerlendirilmesi, öğrenciler için vazgeçilmez bir niteliğe haiz olmaktadır. Suçların kanuniliği, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun uygulanması (yer zaman ve kişi bakımından) , suçun unsurları (maddi ve manevi unsur, tipiklik, hukuka aykırılık) , suçların bazı özel görünümleri (teşebbüs, iştirak, suça etki eden nedenler) , ceza kavramı ve türleri, cezai ehliyet. Reklâm aracılığıyla üreticiler, kendi ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmektedirler. O halde piyasa sisteminin işlemesini sağlayan bir kurum olarak reklâmın sağladığı bilgi akışı olmadan tüketicinin tercih hakkı etkili kılınamaz. Bu amaçla, reklâmların, tüketicinin ürünle ilgili beklentileri bakımından doğru, tam, yanıltıcı olmayan bilgi içermesi ve onu doğru yönlendirmesi gereklidir. İşte, reklâm hukuku, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hukuk kurallarını ihtiva etmektedir. Reklâmın tanımı, unsurları, işlevleri, reklâmın çeşitleri, reklâmın hukukî niteliği, aldatıcı reklâmlar, karşılaştırmalı reklâmlar, örtülü reklâm, telkin edici reklam, bilinç altı reklam, saldırgan reklam, Türk hukukunda reklâmların denetimi(öz denetim, idarî denetim, haksız rekabet hükümlerine göre denetim), reklâm hukuku dersinin temel konularını teşkil etmektedir. Türk Hukuk Tarihi 2 dersi ile İslam Osmanlı hukukunda gerçek kişiler, kölelik, vakıflar, nişanlanma, evlenme, boşanma, şer’i miras hukuku ve adi intikal, Osmanlı arazi çeşitleri, tımar sistemi ve özellikleri, Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku ve bugünkü hukuk sistemine geçiş süreci öğretilmektedir. Bu şekilde, söz konusu kural ve müesseselere neden ihtiyaç duyulduğu, nasıl değişikliklere uğradığı ve hangi nedenlerle ortadan kalktığı kavratılmaktadır. Öğrencilere özellikle güçlü ve zengin bir hukuk kültürü, hukuk nosyonu ve hukuk düşüncesi kazandırmayı gaye edinen ders ile  aynı zamanda değişen şartlar ve ihtiyaçlar sonucunda pozitif hukuk bir süre sonra yetersiz hale geldiğinde, yetersiz kalan hukuku güncelleştirmek için gerekli olan derin bir hukuk mantalitesinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

İşçi ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmesinin yapılması ve işçi-işveren sıfatlarının kazanılmasından itibaren, bu sıfatların sona ermesine kadar olan tüm hukuki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) dersinde, kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakta borçlunun durumu, ve kıymetli evrakın devri, kıymetli evrak teorileri, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrak nevileri, emre yazılı senetler ve özellikleri, poliçe, bono ve çek incelenecektir. Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) dersinin amacı, öğrencilerin bu derste, kıymetli evrakın tanımını, kıymetli evrakta borçlunun durumunu ve kıymetli evrakın devrini, kıymetli evrak teorilerini, kıymetli evrakın ziyaını ve iptalini, kıymetli evrak nevilerini, emre yazılı senetleri ve özelliklerini, poliçeyi, bonoyu ve çeki öğrenmeleridir. Hukuk sosyolojisi, normlar ve sosyal koşulları/etkileşimi ele almaktadır. Sosyologlar, sosyolojik  şartların insan davranışını açıkladığı varsayımına kendilerini adamışlardır. Bu nedenle, sosyolojik olmayan değişkenler kullanılarak yapılan insan davranışı açıklamalarına direnmektedirler. Hukuk sosyolojisinin konusu bir taraftan norm oluşumu süreci, norm algılaması ve norm uygulaması ile diğer sosyal normlar arasındaki boşluğu sergilemektir. Medeni Hukuk Tüzel Kişileri olan dernekler ve vakıfların; kuruluşları, faaliyetleri, denetimleri ve sona ermeleri konularının gerek teorik, gerekse uygulama açısından, ele alınıp incelenmesi. Teorik açıdan dernek ve vakıfların öğretilmesi yanında, uygulamada dernek ve vakıfların kurulması ve işleyişi bakımından, güncel sorunların da ele alınıp değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sivil toplum örgütlerinin başlıcası olan dernekleri, bizzat kurabilmeleri ve yürütebilmelerini sağlayacak pratik bilgiler edinmeleri suretiyle sivil toplum örgütü bilincinin gelişmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Yukarıda da açıklandığı üzere, işyerinin kapatılması, idarenin gerçekleştirdiği idari işlemlerden olduğundan görevli mahkeme idare mahkemelerdir.

İlgili kanuni düzenlemelere göre idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî para cezası kararı kesinleşecektir. Haberleşme hukuku dersi, kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü ve bileşenleri, bu özgürlüklerin kullanılması ve kısıtlama nedenleri, radyo-televizyon, basın, bilim ve sanat ve internet özgürlükleri alanlarında kamu hukuku açısından anayasa, idare ve ceza hukuku açısından bilgiler içermekte ve uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve yerel içtihatlar hakkında hukuk öğretimi yapılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının vazgeçilmez olarak kullanıldığı günümüzde bu alanı düzenleyen uluslararası ve ulusal kurallar, alanın ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik denetim mekanizmaları ve uygulamaya yönelik yargısal ve idari kararlar hakkında hukuki bilgi ve deneyim oluşturmak. “…Unutulma hakkına gelince; unutulma hakkı ve bununla ilişkili olan gerektiği ölçüde ve en kısa süreliğine kişisel verilerin depolanması veya tutulması konuları, aslında kişisel verilerin korunması hakkının çatısını oluşturmaktadır. Her iki hakkın temelinde bireyin kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesini, geçmişin engeline takılmaksızın geleceğe yönelik plan yapabilmesini, kişisel verilerin kişi aleyhine kullanılmasının engellenmesini sağlamak yatmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *