Politikalarımız Tuzla Jeotermal Enerji A Ş.

Politikalarımız Tuzla Jeotermal Enerji A Ş.

İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 4.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır. Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına gelir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK -1 (“Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK- 2’sinde (“Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Şirket tarafından çalışanları, topluluk çalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, müşterileri, potansiyel müşteri, şirket yetkilileri, şirket hissedarı tedarikçileri, tedarikçi yetkilisi, çalışanları, ziyaretçileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler, Kanun ile Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir. Saklama ve imha süreçlerinin tamamında Şirket tarafından tabi olunan hukuki düzenlemeler, ikincil mevzuat ve Kurum’un bağlayıcı görüş ve bildirimleri dikkate alınır. İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından resen ve/veya ilgili kişinin Şirket bünyesine yaptığı başvuru üzerine aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir. Şirket, işlediği dönem için en güncel kişisel verileri mümkün olan en kısa süre için saklamayı, saklanan veriler bakımından olabildiğince minimalizasyonu amaçlamakta ise de veri sorumlusu olarak Şirket veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak işlemiş olduğu kişisel verileri belirli sürelerde saklar.

  • Basılı kâğıt nüshası da Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları Departmanı dosyasında saklanır.
  • Ayrıca, kâğıt kırpma makinesi ile geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
  • Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz ve yeniden okunabilir hale gelmesi engellenecek biçimde bozulması sağlanır.

Şirket ile belirli bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bulunarak Şirkete hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar ve değerli evraklar işlevini tamamladıktan sonra kâğıt öğütücü ile imha edilmelidir. Amaçları ile kişisel veriler işlenmekte ve işleme sırasında Kanun ile ikincil mevzuatı dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ENDA Enerji, Türkiye enerji sektörünün şirketlerinden biri olarak, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir. Bu politika ilgili süreç sahibi tarafından gözden geçirilir. Süreç sahibi uygulama ile prosedür arasındaki uyumun sağlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, ilgili diğer süreçlerle koordinasyonun sağlanması, gerekli dokümantasyon işlemlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili dokümanların Entegre Yönetim Sistem Sorumlusuna bildirilmesini kapsar. Bilgisayarların masaüstünde gizli veya hassas bilgi içeren dokümanlar bulundurulmamalı, bir linkle girilen ortak klasörlere konmalıdır. SözleşmelerMüşterilerimizin bilgi güvenliği beklentileri yerine getirilir.

Sahipsiz bulunan veya kullanılmayan her türlü elektronik cihaz bilgi işleme teslim edilmelidir. Politikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin ve tedbirlerin sağlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Kişisel veri tanımından anlaşılabileceği üzere Kanun’un koruması ancak gerçek kişiye ilişkmostbet aviator ve bu kişi “ilgili kişi” olarak tanımlanmaktadır. Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır. Bu politika kapsamındaki faaliyetlerin Holding genelinde uygunluğu ve etkinliği, İç Denetim Departmanı tarafından denetlenir ve raporlanır. Yönetim Kurulu ve İnsan Kaynakları Departmanı uygunsuzlukların tekrarlanmaması için ve gerektiğinde disiplin süreçlerinin işletilmesinden sorumludur. İç Denetim  ve Teknik Opresayon Müdürü politikalardaki uygulamaların denetlenmesinden ve uygunsuzlukların raporlamasından sorumludur. Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır. Politikanın yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması, güncellenmesi, idari tedbirlerin sağlanması ve uygulanmasından sorumludur. Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini ifade eder. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder. İş Sürekliliğiİş süreçlerimizin yürütülmesini sağlayan bilgi işleme olanaklarının kesintisizliği ve yedekli olarak sürdürülebilirliği bizim için çok önemlidir. Bu amaçla gerekli yatırımlar için kaynak sağlanır. Bilgi Güvenliği HedefimizBilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyecek risklerin önlenmesi ve yönetimi için gerekli kontrol ve uygulamaları belirleyen sistemin ISO ve ISO standardına ve 6698 KVKK ‘na uygun kurulması, denetimi ve iyileştirilmesi sağlanır. Tüm çalışanlar ve ilgili dış taraflar bu politikaların uygulanmasından sorumludur. Bu politikalar, Bilgi Güvenliği Sisteminin temel standartlarını ve uyulması gereken kuralları belirlemek, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara bildirmek amacıyla oluşturulmuştur. Gizli ve hassas bilgi basılması durumunda yazıcıdan doküman hemen alınmalı, yazıcı özelliğinde var ise hafızasından temizlenmelidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Şirket aşağıda belirtilen anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilir. Periyodik imha süreçleri her 6 (altı) ayda 1 (bir) tekrar eder. Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler, ilgili kişinin açık rıza vermesi halleri saklı kalmak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya bir kaçına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder. Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin kimliği, etnik kökeni, fiziksel özellikleri, sağlık, eğitim, istihdam durumu, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkaları ile yaptığı haberleşmeler, ikamet adresi, kredi kartı, kişisel düşünce ve inançları, dernek ve sendika üyelikleri, alışveriş alışkanlıkları gibi hususları da kapsamaktadır. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz. Bilgilerin SahipliğiYaratılan, güncellenen ve kullanılan bilgi varlıklarının mülkiyeti şirketimize aittir.Bu varlıklara erişen herkes bunun bilincini taşımalıdır. Entegre Yönetim Sistemi Bölümü uygunsuzlukların takibinden sorumludur. Yönetim Kurulu, politikaların desteklenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının talebinden sorumludur. Bilgi Güvenliği Yönetim Takımı politikaların geliştirilmesi ve güncellenmesinden sorumludur. A bölümünde belirtilen ve ISO standardında detayları çizilmiş olan politikaları kapsamaktadır. Toplantılar sonrasında yazı tahtasında ve toplantı masası üzerinde bilgi içeren not, belge ve cihaz bırakılmamalıdır. Politikanın uygulanmasından tüm çalışanlar sorumludur. Tüm birimleri, ofisleri, toplantı odalarını, masaları ve buralarda bulunan tüm elektronik ve fiziksel bilgi varlıklarını kapsar. Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır. Basılı kâğıt nüshası da Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları Departmanı dosyasında saklanır. Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.

Yönetim Desteği ve KaynaklarBilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için her türlü destek ve kaynak sağlanır. Yönetim Kurulu, denetleme ve strateji konusunda görevini yerine getirir. Büyük endüstriyel kaza olması durumunda acil durum müdahalesi için organizasyon, iç / dış kaynaklar, kişisel koruyucu ekipman, tedbirler ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Acil hizmet birimleri ile iş birliği yapılmıştır. Taraflar, uzak tesisler, sistem/networkler arası bilgi transferleri sırasında gizli bilgilerin Kriptografi politikasına göre korunması sağlanmalıdır. Gizli veya hassas bilgiler içeren dokümanlar, değerli evraklar veya elektronik cihazlar kilitli dolap, çekmece veya kasa gibi ortamlarda tutulmalıdır. Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz ve yeniden okunabilir hale gelmesi engellenecek biçimde bozulması sağlanır. Şirket yukarıda belirtilen silme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanabilir, farklı saklama ortamlarının kullanılması halinde, yeni silme yöntemleri geliştirebilir, var olan yöntemlere ek olarak veya bu yöntemler ile birlikte yeni geliştirdiği silme yöntemlerini kullanabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *